Dla przedszkoli

Dla nauczycieli:

• Uczeń z zaburzeniami z zespołem Aspergera – edukacja i wychowanie

Uczestnicy dowiedzą się:

-ogólnej charakterystyki zespołu Aspergera, kryteriów diagnostycznych;
-teorii wyjaśniających funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera;
-deficytów i zasobów dzieci z zespołem Aspergera;
-różnych oblicz zespołu Aspergera;
-wskazówek do pracy z dziećmi;
-konstruowania programów pracy z dziećmi;
-organizacji zajęć lekcyjnych i otoczenia dziecka;
-dobór odpowiednich metod i form nauczania, pomocy dydaktycznych;
-wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci;
-roli poszczególnych osób w procesie ich wszechstronnego rozwoju.

• Uczeń z zaburzeniami zachowania- edukacja i wychowanie.
• Agresja u dzieci –jak sobie z nią radzić.
• Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi.
• Uczeń niepełnosprawny ruchowo- edukacja i wychowanie.
• Praca z rodzicami (pedagogizacja rodziców)jako wspieranie środowiska wychowawczego ucznia.
• Praca z rodziną dysfunkcyjną.
• Wspieranie uzdolnień i talentów dzieci w wieku szkolnym.
• Praca z uczniem zdolnym.
• Relaks dla najmłodszych – techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi.
• „Jak mówić do dzieci żeby nas słuchały? Jak słuchać dzieci żeby do nas mówiły”
-trening rozwoju umiejętności interpersonalnych niezbędnych w edukacji i wychowaniu.
• Jak przeciwdziałać symptomom wypalenia zawodowego u nauczycieli- teoria, autodiagnoza, metody praktyczne.

Dla rodziców:

• „Jak mówić do dzieci żeby nas słuchały? Jak słuchać dzieci żeby do nas mówiły”
-trening rozwoju umiejętności wychowawczych.
• Szkoła dla rodziców-seria warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze.
• Warsztaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem (bo szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko).
• Wychowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera).
• Wychowanie dziecka z zaburzeniami zachowania.
• Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi.
• Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi.

Dla dzieci:

• Warsztaty radzenia sobie z emocjami.
• Warsztaty umiejętności społecznych.
• Profilaktyka prozdrowotna.
• Zajęcia integracyjne.